โรงเรียนในพื้นที่

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ


กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งอยู่  เลขที่  86   หมู่ที่ 3  ตำบลบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์  447-4875
เปิดสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้บริหาร
นายสมหมาย มัณยานนท์
การศึกษา : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา อุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูพระนคร
ปริญญาโท คุรุศาสตร์มหาบัญฑิต สาขา บริหารการศึกษา
ปรัชญา
“สุวิชาโน ภว โหติ”   “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”
คำขวัญ
“การศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม”
สีประจำโรงเรียน
เหลือง-ฟ้า
อักษรย่อ
ฉ.ก.
ประวัติ
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  11   กันยายน  2476  โดยมี   นายจำลอง   ยวลาดเป็นครูใหญ่โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อยมา
ในปีพ.ศ.2497   ท่านเจ้าคุณพระปรีชาเฉลิม เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติได้ชักชวนประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อซื้อที่ดินด้านทิศใต้ของวัดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา เป็นที่ก่อตั้งอาคารเรียนถาวรหลังแรกขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ฯพณฯจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม โดยใช้เงินกศศ.(กองสลากกินแบ่งรัฐบาล)จำนวน 1,000,000บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสามัญศึกษา 505 (พิเศษ)เป็นตึก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2476
ปี พ.ศ.2504 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าสังกัดให้เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายตามการขยายการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2503 ขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็น 7 ปีโดยเริ่มชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2504 และเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปีการศึกษา 2507
ปี พ.ศ.2506   ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรประถมศึกษา พิทธศักราช 2503 กำหนดให้ตำบลบางศรีเมือง เป็นเขตการศึกษาภาคบังคับโรงเรียวัดเฉลิมพระเกียรติ รับผิดชอบเขตบริการ ตำบลบางศรีเมือง หมู่ที่ 3,4และหมู่ที่ 5
ปีพ.ศ.2540 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ.2541 พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้พัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ โดยบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 พิเศษ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 24 ห้องเรียน เริ่มสร้างเมื่อ 15 มีนาคม 2541 แล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2541 รวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน
นอกจากนี้ได้จัดสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณโรงเรียน สร้างโรงจอดรถเพื่อความเป็นระเบียบ พร้อมทั้งจัดถมดินด้านริมแม่น้ำจ้าพระยา เพื่อเตรียมสถานที่จัดสร้างอาคารเรียนของชั้นอนุบาลไว้เป็นสัดส่วน สิ้นเงินการดำเนินงานประมาณ 35 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2542 พระเทพปริยัตยาจารย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานพัฒนาห้องพิเศษต่างๆ อาทิ
– ห้องคอมพิเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง
– ห้องสมุด
– ห้องวิทยาศาสตร์
– ห้องปฏิบัติการทางภาษา
– ห้องผู้บริหาร
– ห้องธุรการ
– ห้องศูนย์วิชาการ
– จัดสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม
ก่อสร้างอาคารหอประชุมขึ้น โดยก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 66 เมตร มีพื้นที่รวม 1452 ตารางเมตร
ปี พ.ศ.2542   ใช้อาคารเอนกประสงค์ สำหรับการประชุม /โรงอาหารและให้บริการแก่ชุมชนในการจัดงานมงคลต่างๆ
ปี พ.ศ.2543 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ จำนวน 15 ห้องเรียน เงินงบประมาณ 5,179,500 บาท
ปี พ.ศ.2544   พระธรรมกิตติมุน๊สร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ  3 ชั้น 15 ห้องเรียน สำหรับเป็นที่เรียนของนักเรียนอนุบาล

Advertisements
This entry was posted in แหล่งการเรียนรู้. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s