เกี่ยวกับเรา

– ประวัติความเป็นมา ของ กศน.ตำบลบางศรีเมือง

       ก่อนจะเป็น กศน. ตำบลบางศรีเมือง มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกพระเกียรติ ขึ้นในปี พ.ศ. 2550  เป็นอาคารเรือนไทย ศูนย์วัฒนาธรรมจังหวัดนนทบุรี มี 2 ชั้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี  ปัจจุบันได้ย้ายสถานที่ มาเป็น อาคาร 2 โรงเรียน วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์  ใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ และจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย

       จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พบสภาพปัญหาที่เชื่อมโยงหรือสะท้องถึงข้อจำกัดในการใช้ ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเพียงรูปแบบเดียว ได้แก่ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้านการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ กศน.ตำบลเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กล่าวมานั้นเป็นเหตุผลความจำเป็นรองรับการจัดให้มี กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จึงมีนโยบายการให้ดำเนินการจัดตั้ง กศน.ตำบลทั่วไปประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แล้วเสร็จ ตามหนังสือสำนักงาน กศน.  ที่ ศธ 0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่อง การดำเนินงาน กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. (นายอภิชาต จีระวุฒิ) ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม. ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลเป็น กศน.ตำบล

       ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี ได้จัดทำตามนโยบายของ สำนักงาน กศน. โดยมีการจัดทำแผนการเปิด กศน.ตำบลแต่ละแห่งในพื้นอำเภอเมืองนนทบุรี   กศน.ตำบลบางศรีเมืองได้ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางศรีเมือง เป็น กศน. ตำบลบางศรีเมือง  และได้มีการกำหนดพิธีเปิด กศน.ตำบลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 โดยมี  นายกเทศบาลเมืองบางศรีเมือง นายณัฏพร  แสงบัว เป็นประธานในพิธีเปิด กศน.ตำบลบางศรีเมือง และมีคณะกรรมการ กศน.ตำบล  เครือข่ายมาร่วมในงานพิธีเปิดในครั้งนี้

     โดยนางสาวนฤมล  ทิพยเดช  ตำแหน่ง ครูอาสาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้มีหน้าที่ประสานงานกับชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและยังจัดให้ศูนย์การเรียนชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการสะสมของใช้โบราณไว้ให้ลูกหลานศึกษาและอนุรักษ์สืบทอดต่อไป และในขณะนี้มีบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรีผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องให้กับชุมชนตำบลบางศรีเมือง  คือ

1. นางสาวนฤมล  ทิพยเดช         ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

2. นางสาวอภิรดี  เมฆสัจจากุล    ครูกศน.ตำบลบางศรีเมือง

     สภาพทั่วไป  ศูนย์การเรียนชุมชน

               ที่ตั้ง / ที่อยู่ / ประวัติ

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ตั้งอยู่ ตำบลบางศรีเมือง  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

สภาพอาคาร / สถานที่

       สภาพอาคาร   เป็นอาคารเรือนไทย 2 ชั้น เป็นศูนย์วัฒนธรรม 2 ชั้น  ศูนย์การเรียนชุมชนตั้งอยู่ชั้นล่าง  โดยใช้เป็นสถานที่พบชั้นบนเป็นห้องสมุด

  คณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน  ดังนี้

1. นายณัฐพร         แสงบัว            ประธานกรรมการ

2. พ.ท.ฐานุพงษ์      ธนชัยบุปผารมย์  รองประธานกรรมการ

3. นางลำดวน        เพ็งจาด           กรรมการ

4. นางราตรี          ห่วงมาก          กรรมการ

5. นางชนาภา        พรหมจารีย์พร   กรรมการ

6. นางสาวอภิรดี        เมฆสัจจากุล    เลขานุการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s