เกี่ยวกับเรา

– ประวัติความเป็นมา ของ กศน.ตำบลบางศรีเมือง

       ก่อนจะเป็น กศน. ตำบลบางศรีเมือง มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกพระเกียรติ ขึ้นในปี พ.ศ. 2550  เป็นอาคารเรือนไทย ศูนย์วัฒนาธรรมจังหวัดนนทบุรี มี 2 ชั้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี  ปัจจุบันได้ย้ายสถานที่ มาเป็น อาคาร 2 โรงเรียน วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์  ใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ และจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย

       จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พบสภาพปัญหาที่เชื่อมโยงหรือสะท้องถึงข้อจำกัดในการใช้ ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเพียงรูปแบบเดียว ได้แก่ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้านการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ กศน.ตำบลเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กล่าวมานั้นเป็นเหตุผลความจำเป็นรองรับการจัดให้มี กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จึงมีนโยบายการให้ดำเนินการจัดตั้ง กศน.ตำบลทั่วไปประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แล้วเสร็จ ตามหนังสือสำนักงาน กศน.  ที่ ศธ 0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่อง การดำเนินงาน กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. (นายอภิชาต จีระวุฒิ) ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม. ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลเป็น กศน.ตำบล

       ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี ได้จัดทำตามนโยบายของ สำนักงาน กศน. โดยมีการจัดทำแผนการเปิด กศน.ตำบลแต่ละแห่งในพื้นอำเภอเมืองนนทบุรี   กศน.ตำบลบางศรีเมืองได้ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางศรีเมือง เป็น กศน. ตำบลบางศรีเมือง  และได้มีการกำหนดพิธีเปิด กศน.ตำบลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 โดยมี  นายกเทศบาลเมืองบางศรีเมือง นายณัฏพร  แสงบัว เป็นประธานในพิธีเปิด กศน.ตำบลบางศรีเมือง และมีคณะกรรมการ กศน.ตำบล  เครือข่ายมาร่วมในงานพิธีเปิดในครั้งนี้

     โดยนางสาวนฤมล  ทิพยเดช  ตำแหน่ง ครูอาสาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้มีหน้าที่ประสานงานกับชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและยังจัดให้ศูนย์การเรียนชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการสะสมของใช้โบราณไว้ให้ลูกหลานศึกษาและอนุรักษ์สืบทอดต่อไป และในขณะนี้มีบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรีผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องให้กับชุมชนตำบลบางศรีเมือง  คือ

1. นางสาวนฤมล  ทิพยเดช         ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

2. นางสาวอภิรดี  เมฆสัจจากุล    ครูกศน.ตำบลบางศรีเมือง

     สภาพทั่วไป  ศูนย์การเรียนชุมชน

               ที่ตั้ง / ที่อยู่ / ประวัติ

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ตั้งอยู่ ตำบลบางศรีเมือง  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

สภาพอาคาร / สถานที่

       สภาพอาคาร   เป็นอาคารเรือนไทย 2 ชั้น เป็นศูนย์วัฒนธรรม 2 ชั้น  ศูนย์การเรียนชุมชนตั้งอยู่ชั้นล่าง  โดยใช้เป็นสถานที่พบชั้นบนเป็นห้องสมุด

  คณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน  ดังนี้

1. นายณัฐพร         แสงบัว            ประธานกรรมการ

2. พ.ท.ฐานุพงษ์      ธนชัยบุปผารมย์  รองประธานกรรมการ

3. นางลำดวน        เพ็งจาด           กรรมการ

4. นางราตรี          ห่วงมาก          กรรมการ

5. นางชนาภา        พรหมจารีย์พร   กรรมการ

6. นางสาวอภิรดี        เมฆสัจจากุล    เลขานุการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s